Algemeen

Dit is het privacybeleid van Citydoodles. Citydoodles is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Citydoodles is te bereiken via: citydoodles@gmail.com
Citydoodles kan haar privacybeleid eenzijdig wijzigen. We adviseren om ons beleid regelmatig op wijzigingen te controleren.

Verwerkte gegevens

Citydoodles maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld www.citydoodles.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internetbrowser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de website kwam en de pagina's die je binnen de website bezoekt.
Citydoodles verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is sprake als je een e-mail (incl. Contactformulier op de site) aan ons stuurt of wanneer je inschrijft voor een pup van Citydoodles. In het geval van een e-mail verzamelen en verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:
· Naam;
· Contactgegevens;

Bij inschrijving voor een pup vragen wij extra informatie t.a.v. de gezinssituatie, waarom een hond en een Australian Labradoodle in het bijzonder en je voorkeuren. Deze informatie hebben we nodig om een goed en volledig beeld te krijgen van de mensen die inschrijven voor een pup. Een pup is immers een levend wezen met een eigen karakter en wij willen graag dat dit zo goed mogelijk aansluit bij de mensen die zich inschrijven voor een pup.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Citydoodles verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van één van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Citydoodles gebruikt. Citydoodles houdt bijvoorbeeld niet bij welke internetbrowser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internetbrowser gebruikt. We gebruiken de informatie over welke pagina's je binnen www.citydoodles.nl hebt bezocht om de website te verbeteren. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die je actief aan ons verstrekt.
De gegevens die je actief aan Citydoodles verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
· Om onze diensten aan je te verlenen;
· Om contact met je te onderhouden over onze diensten;

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
Citydoodles bewaart de gegevens zo lang als je gebruik maakt van de diensten van Citydoodles (dit betekent in de praktijk zolang als de door Citydoodles geleverde hond leeft) of zo lang als de wet dat voorschrijft. Citydoodles mag de gegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. Uw persoonsgegevens zijn daar uitsluitend zichtbaar en te raadplegen door eigenaren van Citydoodles.
Citydoodles verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien je een pup krijgt toegewezen van Citydoodles dan moeten wij ook persoonsgegevens delen met derden. Gegevens worden verstrekt aan een zorgverzekeraar, omdat iedere pup met een ziektekostenverzekering wordt geleverd aan de mensen die een pup krijgen toegewezen.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Citydoodles. Dit kan je doen middels het sturen van een email naar: citydoodles@gmail.com.
Wij vragen je in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.
Citydoodles wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link ga je naar de site van de toezichthouder

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Citydoodles neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met citydoodles@gmail.com

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 01 Augustus 2018.

Contact

Citydoodles
citydoodles@gmail.com